ทำหน้าอกมาขึ้นเครื่องได้ไหม

ทำหน้าอกมาขึ้นเครื่องได้ไหม

ทำหน้าอกมาขึ้นเครื่องได้ไหม
ทำหน้าอกมาขึ้นเครื่องได้ไหม

 

ทำหน้าอกมาขึ้นเครื่องได้ไหม

 

โดยทั่วไปแล้ว ผู้โดยสารที่เพิ่งทำการผ่าตัดเสริมหน้าอก สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

ก่อนตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบิน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

หากแพทย์อนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบินหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก ผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารรับรองทางการแพทย์

จากแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดก่อนขึ้นเครื่อง เอกสารรับรองทางการแพทย์ควรระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร
  • วัน เดือน ปีเกิดของผู้โดยสาร
  • ประเภทของการผ่าตัด
  • วันที่ทำการผ่าตัด
  • อาการของผู้โดยสารหลังการผ่าตัด
  • คำแนะนำของแพทย์ เช่น ห้ามยกของหนัก ห้ามออกกำลังกายหนัก ฯลฯ 

เอกสารรับรองทางการแพทย์ควรออกให้ไม่เกิน 7 วันก่อนวันเดินทาง สายการบินอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น

ใบรับรองแพทย์ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองทางการแพทย์ได้ สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องได้ ดังนั้น

จึงควรเตรียมเอกสารรับรองทางการแพทย์ให้พร้อมก่อนเดินทาง

นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่เพิ่งทำการผ่าตัดเสริมหน้าอก ควรเตรียมตัวดังนี้

  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ
  • สวมเสื้อผ้าที่หลวมสบาย เพื่อไม่ให้รบกวนแผล
  • พกยาที่จำเป็นติดตัวไปด้วย
  • แจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินว่าเพิ่งผ่าตัดมา

นอกจากนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เช่น อาการปวด อาการบวม อาการเลือดออก อาการไข้ หรืออาการอื่นๆ หากพบ

อาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

โดยสรุป ผู้โดยสารที่เพิ่งทำการผ่าตัดเสริมหน้าอกสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

อย่างเคร่งครัด และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

สนใจ ทำหน้าอกก่อนขึ้นเครื่อง ปรึกษาได้ครับ แอดไลน์@weeraphan
.
หมออ้น